Logo tylkoskoki

DSC01420

W tym tygodniu w Lozannieodbyło się zebranie FEI Sport Forum. Poruszono tam kwestię wysokości opłat za zawody w skokach przez przeszkody w dyskusji z zawodnikami, właścicielami, osobami oficjalnymi i organizatorami. Do tematu odnieśli się także przedstawiciele IJRC - Międzynarodowego Klubu Jeźdźców Skokowych. 

Sesję otworzyła Sekretarz Generalna FEI Sabrina Ibáñez, aby przedstawić różnorodność panelistów oraz potrzebę konsultacji i konsensusu między wszystkimi interesariuszami w celu znalezienia rozwiązania, które jest trwałe i odpowiednie dla społeczności. Dyrektor Finansowy FEI Claude Praz przedstawił szczegółowy przegląd finansowej, a także kilka przedstawionych poniżej propozycji, które, jak podkreślił, były propozycjami i wymagały dyskusji i konsensusu wśród społeczności.

Dla panelistów i delegatów dyskusje te były niezbędne i ostatecznie wymagały od każdej grupy interesariuszy zadania sobie pytania, czego chcą dla sportu, przyszłości sportu i dostępności dla młodych jeźdźców i rozwijających się krajów jeździeckich na wyższych szczeblach sportu.

Wymagania dotyczące nagród pieniężnych

W 2021 amerykańscy organizatorzy zwrócili uwagę FEI na temat przeliczania nagród pieniężnych i rozbieżności między Europą a USA, jeśli chodzi o wymagania dotyczące nagród pieniężnych. Po bliższym przyjrzeniu się szybko stało się jasne, że system obowiązujący od 2012 r. z frankiem szwajcarskim jako walutą bazową do przeliczania nagród pieniężnych nie pasował już do dzisiejszych kursów walutowych, powodując duże rozbieżności. Ponieważ nagrody pieniężne ewoluowały zgodnie z inflacją, doprowadziło to do sytuacji, w której w przypadku zawodów CSI5* różnica procentowa dla Europy wynosiła teraz - 20%, podczas gdy dla USA +19% całkowitej wymaganej puli nagród pieniężnych, co odzwierciedla wyraźną potrzebę dostosowania systemu.

Propozycja FEI na rok 2024 polegałaby na odejściu od CHF i przejściu tylko na dwie waluty, EUR i USD, biorąc pod uwagę, że około 70% nagród pieniężnych w wydarzeniach zostało wypłaconych w EUR. Euro zostałoby ustanowione jako nowa waluta bazowa, a USD jako druga waluta, która zostałaby ustalona po dzisiejszym kursie 1,10 i pomogłaby w znacznym stopniu zrównoważyć występujące obecnie rozbieżności.

Ten nowy system ewoluowałby na dwa sposoby. Od sierpnia 2023 do lipca 2024 kurs USD byłby monitorowany w okresach miesięcznych, z czego następnie stosowany byłby średni kurs roczny. Po drugie, zastosowano by próg 5%, co oznacza, że ​​gdyby średnioroczny kurs walutowy nie wzrósł lub nie spadł o więcej niż 5%, nic by się nie zmieniło. Taki sposób postępowania zmniejszyłby częstotliwość zmian, przyniósł stabilność i uniknąłby nieregularnych wahań. We wrześniu 2024 obliczenia zostałyby wówczas dostosowane zgodnie z powyższym. Dyrektor finansowy FEI Claude Praz raz jeszcze powtórzył, że jest to propozycja i jeśli ten model zostanie zatwierdzony, zostanie zastosowany również do wymagań dotyczących nagród pieniężnych w konkursach zaliczanych do Rankingu Longines.

Kolejną propozycją wysuniętą podczas sesji była możliwość wprowadzenia wymogu minimalnej puli dla zawodów CSI1*, z proponowanym minimum 15 000 EUR. Odczucia publiczności były mieszane, ponieważ potrzeby i koszty znacznie różnią się na poziomie globalnym. Podczas gdy w Europie oferowanie niewielkich nagród pieniężnych w CSI1* na niektórych imprezach i pobieranie maksymalnych opłat wpisowych było niepokojące, wiele krajów na bardziej globalnym poziomie korzysta z elastyczności tej kategorii wydarzeń, jeśli chodzi o rozwój sportu, jak np. pozwala komitetom organizacyjnym i zawodnikom z rozwijających się krajów jeździeckich zdobyć doświadczenie i być częścią międzynarodowej sceny sportowej. FEI przedstawiło statystyki na ten temat, które wykazały, że średnio na kontynent tylko Europa spełnia obecnie nowy proponowany wymóg dotyczący puli nagród pieniężnych dla CSI1*, co wywołało debatę na sali. Przewodniczący Komitetu Skoków FEI, Stephan Ellenbruch, zapewnił delegatów, że Komitet będzie się temu bardzo uważnie przyglądał i będzie starał się znaleźć rozwiązania odpowiednie dla wszystkich regionów świata.

 

Wpisowe

Opłaty startowe były kolejnym punktem do dyskusji, ponieważ przez lata społeczność skoków przez przeszkody obserwowała, jak lista obowiązkowych opłat w harmonogramach CSI rozszerza się w różnych kierunkach, pozostawiając sportowców ze znaczną kwotą dodatkowych kosztów. Uzgodniono, że również w tym przypadku należy znaleźć konsensus co do tego, co stanowi akceptowalne opłaty obowiązkowe, oraz że potrzebne będą dalsze dyskusje.

Podczas otwartych rozmów na powyższe tematy wyróżniał się globalny konsensus, że cała społeczność jest w tym razem, mając na celu pozytywny rozwój dyscypliny. Koszty wzrosły globalnie dla wszystkich interesariuszy i teraz pojawia się pytanie, jak iść naprzód w pozytywny i konstruktywny sposób?

Peter Bollen, Prezes Organizatorów Jeździeckich (EO), podkreślił, że społeczność musi zdecydować, czego chce na przyszłość i jak chce, aby ten sport ewoluował, ponieważ społeczność jeździecka nie może oczekiwać ciągłego wzrostu poziomu imprez, podczas gdy koszty maleją. Wiceprezes EO, Ian Allison, podkreślił znaczenie znalezienia ram, które pasowałyby wszystkim, podczas gdy przewodniczący Jumping Owners Club, Dominique Megret, również powtórzył znaczenie znalezienia zrównoważonego systemu. Sportowców poproszono również o zastanowienie się nad swoimi postawami, gdy przedstawicielka Przewodniczącej Komitetu Zawodników FEI, Jessica Kürten, poruszyła kwestię sportowców biorących udział w zawodach, aby walczyć i rywalizować, a nie zdobywać doświadczenie, trenować konie lub nagrywać filmy promocyjne.

W prezentacji zawarto także następujące punkty dyskusyjne:

 • Czy wpisowe powinno zależeć od puli nagród pieniężnych?
 • Czy minimalna pula nagród i/lub maksymalna opłata startowa ma być oparta na liczbie koni na imprezie?
 • Czy powinna istnieć minimalna pula w klasach innych niż LR (w zależności od poziomu gwiazdek)?

Wnioski z sesji, po wielu dyskusjach i pytaniach, podkreśliły potrzebę dalszych konsultacji między grupami interesariuszy w celu znalezienia systemu (lub systemów), który byłby odpowiedni dla wszystkich regionów świata i zrównoważony dla sportowców, a zwłaszcza następnej generacji jeźdźców, a także organizatorów, właścicieli i osób oficjalnych.

Dyrektor Finansowy przypomniał wszystkim, że wszelkie zmiany w istniejącym systemie (systemach) będą wymagały zatwierdzenia przez Zarząd FEI, IJRC lub Zgromadzenie Ogólne FEI.

Biorąc pod uwagę liczne tematy wymagające uwagi, FEI postanowiło utworzyć grupę zadaniową obejmującą różnych interesariuszy, aby kontynuować dyskusje i znaleźć trwałe rozwiązania. Grupa robocza składałaby się z:

 • Dwóch reprezentantów stowarzyszenia organizatorów
 • Dwóch reprezentantów Międzynarodowego Klubu Jeźdźców Skokowych (IJRC)
 • Jednego reprezentanta klubu skokowych osób oficjalnych (IJOC)
 • Jednego reprezentanta klubu właścicieli koni skokowych (JOC)
 • Jednego reprezentanta Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzaków (IGA)
 • Dwóch przedstawicieli FEI

DSC00052

 

Stanowisko IJRC

Międzynarodowy Klub Jeźdźców Skokowych (IJRC) prosi FEI o kontynuację przeglądu zmian w kosztach i procesach zgłaszania się na CSI, ponieważ młodzi jeźdźcy, obiecujący sportowcy i hodowcy są wyceniani ze sportu.

Wpisowe i związane z tym koszty wzrosły, podczas gdy rzeczywista wartość nagród pieniężnych może się znacznie różnić ze względu na wahania kursów walut w różnych krajach.

Tymczasem „szara strefa” w procedurach limitów przyjmowania jeźdźców oznacza, że ​​niektóre Komitety Organizacyjne (OC) mogą oferować miejsca w ostatniej chwili na „karty płatnicze”, a nie na jeźdźców branych na podstawie zasług.

Opłaty startowe i nagrody pieniężne

FEI zwykło ustalać poziomy nagród pieniężnych i opłaty startowe, wykorzystując historycznie silnego franka szwajcarskiego (CHF) jako podstawę. Po konferencji w Londynie w 2011 FEI umożliwiło komitetom organizacyjnym określenie tych środków na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych i stopy inflacji w ich własnych krajach. Od tego czasu realna wartość nagród pieniężnych spadła średnio o 8,3%. Różnice są szczególnie zauważalne, gdy są wypłacane w dwóch głównych walutach używanych w CSI: euro i dolarach amerykańskich.

Wraz z rosnącymi kosztami pokazów, w ubiegłym roku International Equestrian Organizers Alliance zaproponowało nowy program oparty na wskaźniku cen konsumpcyjnych w Belgii; jeden z najwyższych w Europie, w ciągu ostatnich ośmiu lat wzrósł o 18,32%. IJRC złożyło poważne zastrzeżenia, ale chociaż FEI nie przyjęło planu organizatorów, zaproponowało 10% wzrost opłat startowych, co jeszcze bardziej zaszkodziło zawodnikom i właścicielom.

Obecnie zalecana przez FEI maksymalna opłata wpisowa jest zwykle stosowana nawet wtedy, gdy oferowana jest minimalna nagroda pieniężna. Opłata startowa obejmuje stajnię, ale nie obejmuje usług dodatkowych, takich jak dostawa prądu i wywóz obornika, za które w ostatnich latach wydatki jeźdźców na jedne zawody wzrosły nawet o 70%. W niektórych CSI 3* i 4* na europejskich tourach jeźdźcy mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami w wysokości do 20 euro dziennie za prąd, 100 euro tygodniowo za parking, 300 euro za dodatkowy boks na sprzęt i 30 euro za dzień pobytu konia w stajni w krótkiej przerwie pomiędzy zawodami.

Możliwe rozwiązanie dotyczące nagród pieniężnych na rok 2024 i następne zostało zaprezentowane na Forum Sportowym FEI 2023 w Lozannie 25 kwietnia. IJRC docenia pracę FEI nad nową propozycją nagród pieniężnych i rozumie wpływ rosnących kosztów na organizatorów, ale uważa, że ​​konieczne są dalsze konsultacje z zainteresowanymi stronami, zwłaszcza jeśli sformalizowana propozycja musi być dostępna do dyskusji na forum FEI nie później niż w sierpniu. IJRC uważa, że ​​cała branża ma moralny obowiązek utrzymywania kosztów na jak najniższym poziomie.

Dyrektor IJRC, Eleonora Ottaviani, ostrzegała również przed globalną harmonizacją systemów nagród pieniężnych i opłat wpisowych, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, gdzie rynki i modele biznesowe CSI są zupełnie inne.

„Trzeba też wziąć pod uwagę, że oprócz wpisowego ustalonego przez przepisy FEI, w Europie coraz częściej doliczane są podatki niezgodne z przepisami FEI, takie jak podatek administracyjny itp.” – mówiła.

Takie opłaty dotykają przede wszystkim młodych jeźdźców, hodowców i dobrze zapowiadających się sportowców, którzy zasługują na rywalizację w sporcie szanującym merytokrację. Podwyższenie wpisowego i kosztów, które i tak są już wysokie dla Europy Środkowej i Południowej, spowoduje, że stanie się to nieopłacalne dla całej Europy Wschodniej, gdzie sport przeżywa obecnie obiecujący rozwój”.

François Mathy Jr, wiceprezes IJRC, skomentował: „Naszym celem jest zapewnienie dostępności naszego sportu dla młodych i utalentowanych jeźdźców. Musi zostać osiągnięty kompromis, aby zatrzymać wyścig dodatkowych kosztów, które niektóre zawody nakładają na rachunek jeźdźca. ”

System zaproszeń

W tym samym duchu merytokracji, IJRC prosi FEI o ponowne rozważenie innych procesów zapraszania jeźdźców na zawody - ponownego przydziału niewykorzystanych miejsc w CSI i dzikich kart, w następstwie dowodów na to, że pojawia się więcej możliwości zgłoszenia się w ostatniej chwili wykorzystując pieniądze.

Drażliwą kwestią jest pula zaproszeń organizatora, którą można prywatnie rozszerzyć na zawodników z niższych miejsc w rankingu, a nawet zawodników nierankingowych, których stać na zapłacenie znacznej premii ponad ustaloną opłatę startową. Niektórzy mogą również kupić stolik na strefie VIP jako nieformalny warunek wejścia. Ta nieoficjalna, ale powszechna praktyka jest potocznie nazywana „pay card”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami FEI, jeśli zawodnik z kategorii rankingowej wykreśli się po terminie zgłoszeń, to miejsce może zostać zajęte przez osobę zaproszoną przez organizatora. IJRC prosi FEI o ponowne zaoferowanie ich zawodnikom z rankingu.

Istnieją też dowody na to, że początkujący jeźdźcy nie mają szans na dzikie karty, ponieważ okno na ich wykorzystanie jest małe. Obecnie dzikie karty muszą zostać ponownie przydzielone do drugiego poniedziałku przed rozpoczęciem zawodów; jeśli nie, one również wracają do organizatora. IJRC uważa, że ​​wtorek lub środa poprzedniego tygodnia to bardziej realistyczne ramy czasowe, zwłaszcza jeśli miejsce zostanie zgłoszone w weekend, kiedy biura federacji narodowej są zamknięte.

IJRC uznaje, że „pay card” jest atrakcyjną perspektywą dla Komitetu Organizacyjnego, ale jest to oczywiście niemerytokratyczne. Zmniejszenie liczby sklasyfikowanych jeźdźców na zawodach może potencjalnie osłabić jakość imprezy dla widzów i transmisji, w czasach rosnącej świadomości „licencji społecznej” i wysiłków podejmowanych przez FEI w innych miejscach w celu poprawy standardów jazdy i poprawy publicznego postrzegania naszego sportu.

 

 

Źródło: inside.fei.org oraz IJRC.org

Fot. Asia Bręklewicz


W tym tygodniu

 • Finał PLJ Sosnowice POL
  28.09-01.10.2023
         
 • HZO Leszno POL
  29.09-01.10.2023
         
 • Finał FEI Nations Cup Barcelona ESP
  28.09-01.10.2023
         
 • CSI2* Gorla Minore ITA
  28.09-01.10.2023
         
 • CSIYH Valkenswaard NED
  28.09-01.10.2023
         
 • CSI2* Riesenbeck GER
  28-30.09.2023
         

Ranking PZJ (31.08.2023)

1. Tomasz Miśkiewicz 2868
2. Jarosław Skrzyczyński 2790
3. Przemysław Konopacki 2498
4. Adam Grzegorzewski 2323
5. Dawid Kubiak 2097
6. Kamil Grzelczyk 1461
7. Andrzej Opłatek 1396
8. Krzysztof Ludwiczak 1329
9. Michał Tyszko 1324
10. Marek Wacławik 1319
  CAŁY RANKING  

Polacy w rankingu FEI (31.08.2023)

192 Jarosław Skrzyczyński 1030
195 Tomasz Miśkiewicz 1020
219 Przemysław Konopacki 945