Logo tylkoskoki

REGULAMIN
Portalu internetowego tylkoskoki.pl

I DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług Prenumeraty portalu internetowego tylkoskoki.pl
 2. TARANT EVENTS działalność gospodarcza prowadzona przez Szymon Tarant, z siedzibą w Poznaniu 61-311, przy ul. Chotomińskiej 41 A, na podstawie wpisu nr 20167/2001 do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, REGON 634280158 oraz NIP: 782-160-91-31,
 3. Prenumerata portalu tylkoskoki.pl - co do zasady płatna usługa świadczona przez Tarant Events drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu Treści Cyfrowych na portalu tylkoskoki.pl w ramach Pakietów.
 4. Tylkoskoki.pl - wydawany przez Tarant Events, portal internetowy, za pośrednictwem którego użytkownik może dokonać zakupu Pakietów i/lub korzystać z Prenumeraty Cyfrowej.
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z portalu tylkoskoki.pl.
 6. Pakiet - usługa Prenumeraty Cyfrowej Tylkoskoki.pl świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.
 7. Treści Cyfrowe - treści cyfrowe rozpowszechniane przez Tarant Events za pośrednictwem portalu tylkoskoki.pl
 8. Okres Prenumeraty - wybrany przez Użytkownika - spośród tych oferowanych przez Tarant Events okres, przez jaki będzie świadczona usługa portalu tylkoskoki.pl, w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu.
 9. Konto - konto zdefiniowane w Regulaminie Użytkownika portalu tylkoskoki.pl.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Prenumerata portalu tylkoskoki.pl jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) przez Tarant Events na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Tarant Events. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu - na zasadach wskazanych w punkcie III Regulaminu.
 2. W ramach usługi Prenumeraty portalu tylkoskoki.pl Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych objętych danym Pakietem przez Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - przez kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Pakietu za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody Tarant Events.
 4. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.
 5. Usługa Prenumeraty portalu tylkoskoki.pl jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • Posiadają Konto; Użytkownikowi, który nie ma Konta Konto, zostanie ono założone po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu Użytkownika portalu tylkoskoki,
  • zaakceptują Regulamin,
  • zakupią Pakiet,
  • dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VII Regulaminu.
 6. Usługa Prenumeraty portalu tylkoskoki.pl jest świadczona przez Tarant Events Szymon Tarant.
  Dane kontaktowe:
  Adres: ul. Chotomińska 41A, 61-311 Poznań
  Telefon: (+48) 602 345 080
  Adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Użytkownik nie może w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty portalu tylkoskoki.pl dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

III ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Subskrybuj") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Pakietu pomiędzy Tarant Events a Użytkownikiem.
 2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem PayU, płatność przelewem online. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Pakietu wygasa.
 3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty dokonanej przez Użytkownika.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić - bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Tarant Events o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy (ul. Chotomińska 41A, 61-311 Poznań).
  Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Tarant Events została poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi na jego żądanie przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie, kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

VI REZYGNACJA Z PAKIETU PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za wypowiedzeniem).
 2. Aby zrezygnować z Pakietu (czyli wypowiedzieć umowę na Pakiet), należy wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z oświadczeniem o rezygnacji z Pakietu. W wiadomości o rezygnacji Użytkownik powinien wskazać, od kiedy chce zrezygnować z Pakietu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Tarant Events. W razie niewskazania terminu Pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny - proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

VII MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ ORAZ INTEROPERACYJNOŚCI TREŚCI ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM ORAZ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Dostęp do płatnych Sekcji www Wydawcy, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.
 3. Połączenie z siecią Internet.
 4. W celu pobrania i prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 5. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;
 6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6; urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;
 7. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

VIII REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Tarant Events ul. Chotomińska 41a, 61-311 Poznań e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez użytkownika.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej Tarant Events nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania portalu Tylkoskoki.pl, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Tarant Events. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tarant Events informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf.
 2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Tarant Events (ul. Chotomińska 41a, 61-311 Poznań). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

 


W tym tygodniu

 • CSI2* Lummen BEL
  17-20.05.2024
         
 • ZO Warka POL
  17-19.05.2024
         
 • ZO Sosnowice POL
  17-19.05.2024
         
 • ZO PLJ Gościszów POL
  17-19.05.2024
         
 • CSI4* Wiesbaden GER
  18-20.05.2024
         
 • CSI5* LGCT Madryt ESP
  17-19.05.2024
         
 • CSIO3* EEF Stutteri Ask DEN
  16-19.05.2024
         
 • CSI4* Bourg en Bresse FRA
  16-20.05.2024
         
 • CSI2* Budapeszt HUN
  16-19.05.2024
         

Ranking PZJ (30.04.2024)

1. Adam Grzegorzewski 2996
2. Tomasz Miśkiewicz 2801
3. Jarosław Skrzyczyński 2346
4. Dawid Kubiak 2118
5. Przemysław Konopacki 1660
6. Michał Kaźmierczak 1521
7. Marek Wacławik 1293
8. Andrzej Opłatek 1229
9. Marek Lewicki 1204
10. Mściwoj Kiecoń 1183
  CAŁY RANKING  

Polacy w rankingu FEI (30.04.2024)

172 Adam Grzegorzewski 1135
208 Jarosław Skrzyczyński  975
217 Tomasz Miśkiewicz 930